Kategorie »Archive«
2018-12-06 19:00; Mund-Art bis Dialekt; Oddagringerisch & Tiroularisch
mit mit
 Franz Blaha  Gerald Grassl
Gedichte Gedichte & Gschichtn
es biachl

iiiihobdaran däppadtn buam
iimechadwissn

wos e dau hob das e

a soo gschdroffd ben

kauf e eam
ds weinochdn
a biachl
um dreissg schüüling

und wos mochd a damed

auslesn duadas

auf aaan sids

schdoods das a se s

eidäud

das a r a wäu wos
dafau hood

krippala schaugn

wenn brav gwejsn bisch
gian mar sunnti ins rothaus ocha
grippalan schaugn
håt d’muatr gsejt
wenn brav gwejsn bisch
gian mar nommati noch leachn aucha
zur burgl aucha auf a guats buttrbrout

und a glos milch vun dar kusl im schtóll

und kunnsch nócha
grippalan schaugn
wenn brav gwejsn bisch
gian mar darnoch echa noch st. veit
weil dett hobmsa
a bsundrs schians grippala
wenn brav gwejsn bisch
gibt dar nócha d’beirin nou
a guats gutzerla darzua